Siirry suoraan sisältöön

KIRKKONUMMEN KENNELKERHO-KYRKSLÄTT KENNELKLUBB ry

Voimassaolevat säännöt alkaen 08.01.2024 12:54:42

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Kirkkonummen Kennelkerho – Kyrkslätt Kennelklubb ry, lyhennettynä KirKe, sen kotipaikka on Kirkkonummen kunta ja toiminta­ alueena Kirkkonummi ympäristöineen.
Yhdistyksen kieliä ovat suomi ja ruotsi.

2 § Tarkoitus

Kerhon tarkoituksena on toimialueella asuvien koiranomistajien keskuudessa eri koiraharrastuslajien, liikunnan ja nuorisotoiminnan edistäminen ja ylläpitäminen siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Päämääriään kerho pyrkii saavuttamaan koulutus-, kilpailu-, näyttely- ja kurssitoiminnan sekä neuvontatyön avulla. Toiminnan järjestämisessä tärkeä kulmakivi on koirien ja ohjaajien turvallisuus ja hyvinvointi.

Toimintansa tukemiseksi kerho voi:

 1. ottaa vastaan avustuksia, kannatusmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa
 2. harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.
3 § Kerhon jäsenyys muissa yhdistyksissä

Kerhon jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous.
Kerho ja kerhon jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä
kerho on.

4 § Jäsenet

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi, perhejäseneksi tai nuorisojäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka kerhon johtokunta jäseneksi hyväksyy ja joka sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä.
Nuorisojäsen on alle 18-vuotias tai täyttää jäsenvuotenaan 18.

Kerhon johtokunnan ehdotuksesta voidaan sen kunnia- tai tuomarijäseneksi kutsua henkilöitä, joille kerho tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Johtokunta voi myös ehdottaa kutsuttavaksi kunniapuheenjohtajaksi kerhon puheenjohtajaa kiitoksena pitkäaikaisesta työstä kerhon hyväksi.

i) Kunniapuheenjohtajia kerholla voi olla kerrallaan vain yksi.
ii) Ehdotus alistetaan kerhon kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä.

Kunniapuheenjohtajalla, kunnia- ja tuomarijäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.

5 § Kerhosta eroaminen

Kerhon jäsenillä on milloin tahansa oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai jäsensihteerille taikka ilmoittamalla erosta kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

6 § Kerhosta erottaminen, huomautus, varoitus

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei 30.4. mennessä ole maksanut kyseisen vuoden jäsenmaksua.
Jos jäsen muuten rikkoo kerhon sääntöjä tai hyviä tapoja tai jos hän kerhossa tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut kerhon toimintaa, voidaan kerhon johtokunnan päätöksellä hänelle antaa huomautus tai varoitus, tai hänet voidaan erottaa kerhosta. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

7 § Liittymis- ja jäsenmaksu, ainaisjäsenyys

Liityttäessä kerhoon peritään liittymismaksu. Samassa taloudessa asuvien perheenjäsenien liittymismaksu voi olla pienempi.
Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja nuorisojäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu sekä kannatusjäseniltä kannatusjäsenmaksu, joka on vähintään vuosittaisen jäsenmaksun suuruinen.
Edellä mainittujen maksujen suuruuden määrää kerhon syyskokous kullekin jäsenryhmälleerikseen.
Suorittamalla yhdellä kertaa kymmenkertaisen jäsenmaksun varsinainen jäsen saavuttaa ainaisjäsenen oikeudet ja vapautuu varsinaisista jäsenmaksuista.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

8 § Kerhon kokoukset

Kerholla on kaksi varsinaista kokousta vuodessa: kevätkokous maalis-huhtikuussa sekä syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kerhon kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai kerhon kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kerhon kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kerhon internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

9 § Kevät- ja syyskokous
Kevätkokouksen asiat
 • Avataan kokous
 • Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Päätetään kokous
Syyskokouksen asiat
 • Avataan kokous
 • Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Päätetään, mitkä lajit ovat kerhon ohjelmassa tulevana toimikautena
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 • Valitaan tarvittavat toimikunnat sekä niiden puheenjohtajat
 • Päätetään tarvittaessa kerhon jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
 • Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai
  varatoiminnantarkastaja
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Päätetään kokous

Asioista, joita kerhon jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

10 § Kerhon ylimääräinen kokous

Kerhon ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, kerhon kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa kerhon äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

11 § Pöytäkirja

Kerhon ja sen johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

12 § Äänestys

Kaikki asiat, joista ei ole erikseen säädetty, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Kokouksissa jokaisella kerhon jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen on sallittua ja yksi jäsen voi edustaa korkeintaan kolmea (3) muuta jäsentä. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Jos joku läsnä olevista vaatii ja saa siihen kannatusta, tulee vaalin tapahtua suljetuin lipuin.

13 § Kerhon hallinto

Kerhon toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunnaksi kutsuttu hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 3-6 jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. Johtokunnan jäsenen tulee olla täysi-ikäinen.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 • Toteuttaa kerhon kokouksen päätökset
 • Johtaa ja kehittää kerhon toimintaa
 • Kutsua koolle ja valmistella kerhon kokous
 • Vastata kerhon taloudesta
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Tehdä kerhon tilinpäätös ja vuosikertomus
 • Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • Hoitaa kerhon tiedotustoimintaa
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • Valita ja erottaa kerhon palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • Päättää kerhon ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita kerhon etu vaatii
 • Luovuttaa tilit tilin- tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi.
14 § Tilivuosi

Kerhon tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä riittävän ajoissa tilin- tai toiminnantarkastajalle, joiden on palautettava ne lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15 § Nimenkirjoittajat

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

16 § Toimikunnat

Kerhon toimikunnat voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että kerhon johtokunta vahvistaa niiden tekemät päätökset.
Kerhon ja sen toimikuntien taloushallinnosta päättää johtokunta. Toimikuntien ja kerhon toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Johtokunta päättää näiden varojen käytöstä.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää kerhon kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18 § Yhdistyksen purkautuminen

Kerhon purkamisesta päättää kerhon kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen kerhon purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat ja omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti paikalliselle eläinsuojelutoimintaa harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Kerhon purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

19 § Eettiset säännöt

Kerhossamme käytetään positiivisia koulutusmenetelmiä, eikä minkäänlaista koiriin, kanssaharrastajiin tai yhteistyökumppaneihin kohdistuvaa asiatonta käytöstä suvaita.